商業

Nội dung nghiệp vụ đăng ký thương mại

Đăng ký thương mại là hệ thống hiện thực hóa sự an toàn của các giao dịch liên quan đến các doanh nghiệp bằng cách công bố rộng rãi thông tin doanh nghiệp thông qua việc đăng ký đến Phòng pháp chế những hạng mục đã được xác định từ khi thành lập đến thanh lý. Chuyên viên tư pháp đại diện chuẩn bị các thủ tục đó và trình đơn đăng ký.

Giới thiệu các trường hợp chính

Chúng tôi sẽ giới thiệu các trường hợp thực tế của đăng ký thương mại cũng như mức phí.
Các nghiệp vụ dưới đây suy cho cùng là cái chung, ngoài ra có nhiều hoạt động khác nhau.
Xin liên hệ chúng tôi để biết giá chi tiết.

1. Đăng ký thành lập công ty

Đăng ký đầu khi thành lập công ty

Chi phí ước tính:
Chứng nhận điều lệ công ty 60.000 yên (không cần thiết đối với công ty trách nhiệm hữu hạn) + thuế môn bài (vốn góp × 7/1000, đối với công ty cổ phần ít nhất 150.000 yên, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn ít nhất 60.000 yên) + thù lao khoảng 80.000 yên
(Thù lao sẽ thay đổi tùy theo nội dung)
2. Đăng ký thay đổi nhân viên

Đăng ký khi nhân viên công ty thay đổi

Chi phí ước tính:
Thuế môn bài 30.000 yên (10.000 yên cho các công ty có số vốn từ 100 triệu yên trở xuống) + thù lao khoảng 30.000 yên
(Thù lao sẽ thay đổi tùy theo nội dung)
3. Đăng ký thay đổi tên thương mại, mục đích kinh doanh

Đăng ký khi thay đổi tên công ty, mục đích kinh doanh

Chi phí ước tính:
Thuế giấy phép 30.000 yên + thù lao khoảng 40.000 yên
(Thù lao sẽ thay đổi tùy theo nội dung)
4. Đăng ký di dời trụ sở chính

Đăng ký khi thay đổi địa chỉ trụ sở

Chi phí ước tính:
Trường hợp thay đổi trụ sở trong cùng khu vực thẩm quyền:
Thuế môn bài 30.000 yên + thù lao khoảng 30.000 yên
Trường hợp thay đổi trụ sở khác khu vực thẩm quyền:
Thuế môn bài 60.000 yên + thù lao khoảng 60.000 yên
(Thù lao sẽ thay đổi tùy theo nội dung)
5. Đăng ký tăng vốn đầu tư

Đăng ký khi tăng vốn đầu tư

Chi phí ước tính:
Vốn tăng × 7/1000 (tối thiểu 30.000 yên) + thù lao khoảng 50.000 yên
(Thù lao sẽ thay đổi tùy theo nội dung)
6. Đăng ký giải thể, thanh lý và thanh lý hoàn toàn công ty

Đăng ký khi công ty ngừng kinh doanh

Chi phí ước tính:
Giải thể: Thuế môn bài 30.000 yên + thuế môn bài 9.000 yên + thù lao khoảng 60.000 yên
Thanh lý / Hoàn thành thanh lý: Thuế môn bài 2.000 yên + thù lao khoảng 30.000 yên + Thông cáo báo chí khoảng 30.000 yên
(Thù lao sẽ thay đổi tùy theo nội dung)

Ngoài ra, quý khách cũng cần đăng ký khi có những thay đổi quan trọng khác.

»Back to top