(Gửi đến chủ các doanh nghiệp)

Mở rộng trường hợp đặc biệt trợ cấp điều chỉnh việc làm do ảnh hưởng của virus corona chủng mới.

Sử dụng tiền trợ cấp điều chỉnh việc làm này để nổ lực duy trì việc làm cho nhân viên
Trợ cấp điều chỉnh việc làm là khoản trợ cấp một phần của tiền lương, là tiền trợ cấp nghỉ việc tạm thời để duy trì việc làm cho nhân viên, khi người chủ doanh nghiệp buộc phải giảm các hoạt động kinh doanh vì lí do kinh tế người lao động tạm thời nghỉ việc, giáo dục và đào tạo, hoặc chuyển công tác

【Trường hợp đặc biệt của chủ doanh nghiệp】

Là chủ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới

Áp dụng cho doanh nghiệp ngừng kinh doanh từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến 30 tháng 6 năm 2020( thời gian đối ứng khẩn cấp)

Nội dung hỗ trợ chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ Doanh nghiệp lớn
① Khoản trợ cấp tương đương tiền lương trong trường hợp trợ cấp giáo dục và đào tạo hoặc trong trường hợp trợ cấp nghỉ việc tạm thời (※1,2) Tỷ lệ hỗ trợ
Chủ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do virus corona chủng mới 4/5 2/3
Doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của virus corona và thỏa mãn điều kiện không cho nhân viên nghỉ việc(※3,4) 9/10 3/4
② Bổ sung khi thực hiện giáo dục và đào tạo Số tiền bổ sung
Thực hiện giáo dục và đào tạo (bao gồm cả giáo dục và đào tạo tại nhà bằng cách kết nối internet) cho nhân viên tham giao bảo hiểm cần giáo dục và đào tạo※5 2.400 yên 1.800 yên
③Số ngày chi trả tối đa Số ngày tối đa
Thời gian bình thường 100 ngày trong 1 năm
Thời gian đối ứng khẩn cấp Có thể sử dụng ngoài số ngày giới hạn nêu trên
④Nhân viên không tham gia bảo hiểm thất nghiệp Tỷ lệ hỗ trợ
Trong trường hợp cho nhân viên không tham gia bảo hiểm thất nghiệp nghỉ việc tạm thời Tỷ lệ hỗ trợ giống như mục số ①

※1 Giới hạn 1 người lao động 8.330 yên 1 người 1 ngày (ngày 1 tháng 3 năm 2020)
※2 Số tiền hỗ trợ 1 ngày nhân với tỷ lệ hỗ trợ nghỉ việc tạm thời(số tiền hỗ trợ trong trường hợp nghỉ việc tạm thời là trên 60% mức lương trung bình được tính từ tổng tiền lương là cơ sở để tính bảo hiểm thất nghiệp của năm trước)
※3 Tham khảo phần ② 【mở rộng đối tượng và nội dung hỗ trợ】 trang 2
※4 Tỷ lệ hỗ trợ không áp dụng cho nhân viên chuyển công tác
※5 Chỉ trong trường hợp nhân viên tham gia bảo hiểm thất nghiệp
※ Cũng có thể chi trả cho chủ doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến ngành giải trí dành cho người lớn

Trang chủ Bộ Y tế, Lao động, Xã hội

thông tin liên quan virus corona ở nhật bản

Bộ Y tế Lao động và Xã hội/ Cục Lao động tỉnh/Trung tâm dịch vụ việc làm

(Gửi đến chủ các doanh nghiệp)

【Mở rộng đối tượng và nội dung hỗ trợ】

Áp dụng cho doanh nghiệp ngừng kinh doanh từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 ( thời gian đối ứng khẩn cấp)

① Tăng tỉ lệ hỗ trợ trong trường hợp thực hiện ngừng kinh doanh hoặc giáo dục và đào tạo.
【doanh nghiệp vừa và nhỏ:từ 2/3 đến 4/5】【doanh nghiệp lớn:từ 1/2 đến 2/3
② Thêm tỷ lệ hỗ trợ cho chủ doanh nghiệp thỏa mãn các điều kiện nêu trên và không cho nhân viên nghỉ việc
【doanh nghiệp vừa và nhỏ:từ 4/5 đến 9/10】【doanh nghiệp lớn:từ 2/3 đến 3/4

  1. Từ ngày 24 tháng 1 đến ngày cuối của kì hạn lương (thời gian đánh giá cơ bản) không được phép cho nhân viên nghỉ việc ( bao gồm chấm dứt hợp động lao động có kì hạn cũng được xem là cho nhân viên nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động giữa chừng do tình hình của chủ doanh nghiệp công ty lao động phái cử)
  2. Số nhân viên làm việc vào ngày cuối của thời hạn lương (thời gian đánh giá cơ bản) trên 4 /5 so với số nhân viên làm việc trung bình hàng tháng trong giai đoạn so sánh (từ ngày 24 tháng 1 đến ngày cuối của thời gian đánh giá cơ bản)

③ Tăng số tiền bổ sung trong trường hợp thực hiện giáo dục và đào tạo.
Đối với nhân viên tham gia bảo hiểm cần thiết giáo dục và đào tạo thì cũng có thể giáo dục và đào tạo tại nhà bằng cách kết nối internettăng số tiền bổ sung 【doanh nghiệp vừa và nhỏ:2.400 Yên】【Doanh nghiệp lớn:1.800 Yên
※Trong trường hợp có vấn đề không rõ về đối tượng được nhận trợ cấp giáo dục và đào tạo xin vui lòng liên hệ phòng lao động trước khi thực hiện để được tư vấn
④ Cũng dành cho sinh viên mới tốt nghiệp.
Người lao động là sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển dụng và tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục dưới 6 tháng cũng là đối tượng được nhận trợ cấp
(※Trường hợp đặc biệt này được áp dụng cho doanh nghiệp có ngày đầu tiên ngừng kinh doanh kể từ ngày 24 tháng 1 năm 2020)
⑤ Có thể sử dụng bất kể số ngày chi trả giới hạn
Ngừng kinh doanh được thực hiện trong 「thời gian đối ứng khẩn cấp」, có thể sử dụng ngoài định mức số ngày chi trả tối đa 1 năm 100 ngày
Người lao động không tham gia bảo hiểm thất nghiệp cũng là đối tượng ngừng kinh doanh
Người lao động ( nhân viên thời vụ, bán thời gian ( học sinh)) có quan hệ viêc làm với chủ doanh nghiệp trong 1 tuần dưới 20 giờ cũng là
đối tượng được hỗ trợ.

【Nới lỏng điều kiện để được nhận hỗ trợ】

Áp dụng cho doanh nghiệp bắt đầu ngừng kinh doanh ngày đầu tiên là ngày 24 tháng 1 năm 2020 trở về sau. Tuy nhiên liên quan đến nới lỏng điều kiện chỉ tiêu sản xuất ① sẽ được áp dụng cho doanh nghiệp ngừng kinh doanh trong thời gian đối ứng khẩn cấp từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

① Nới lỏng điều kiện chỉ tiêu sản xuất

  1. Xác nhận chỉ tiêu sản xuất của tháng trước khi nộp so với tháng cùng kì năm trước giảm yêu cầu phải giảm 10%, nhưng nếu ngày đầu tiên trong giai đoạn so sánh nằm trong thời gian đối ứng khẩn cấp từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 thì chỉ cần giảm 5%.
  2. Rút ngắn thời gian xác nhận chỉ tiêu sản xuất từ 3 tháng thành 1 tháng.
    (※xác nhận chỉ tiêu sản xuất là kiểm tra so sánh của tháng trước khi nộp so với tháng cùng kì năm trước)

② Doanh nghiệp có số lượng tuyển dụng trong 3 tháng gần nhất tăng so với năm trước cũng là đối tượng được nhận hỗ trợ
③ Loại bỏ yêu cầu không được sử dụng liên tiếp các khoản trợ cấp điều chỉnh việc làm(Cooling period)
Đối với chủ doanh nghiệp đã được nhận trợ cấp điều chỉnh việc làm trong quá khứ, trong trường hợp chưa đủ 1 năm kể từ ngày nhận trợ cấp của lần trước thì vẫn được xem xét là đối tượng được nhận hỗ trợ
④ Nới lỏng điều kiện cần thiết thành lập doanh nghiệp trên 1 năm
(※ Trong trường hợp này, xác nhận chỉ tiêu sản xuất là so sánh tháng 12 năm 2019 với tháng trước khi nộp.)
⑤ Nới lỏng điều kiện quy mô dừng kinh doanh
Số ngày gia hạn việc ngừng kinh doanh được nới lỏng từ 1/20 (đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1/15 (đối với Doanh nghiệp lớn) thành 1/40 (Doanh nghiệp vừa và nhỏ), 1/30 (đối với Doanh nghiệp lớn) số ngày lao động cố định của người lao động.

【Vận dụng trợ cấp điều chỉnh việc làm dễ dàng hơn】

Được áp dụng cho doanh nghiệp có ngày đầu tiên dừng kinh doanh kể từ ngày 24 tháng 1 năm 2020.

① Có thể nộp đơn sau và gia hạn thời gian nộp
Doanh nghiệp vẫn có thể nộp đơn sau khi doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh và được hỗ trợ ngừng hoạt động cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020
(※xác nhận chỉ tiêu sản xuất là kiểm tra so sánh của tháng trước khi nộp so với tháng cùng kì năm trước.)
② Nới lỏng các yêu cầu ngừng hoạt động trong thời ngắn hạn để dễ dàng vận dụng hơn
Để ngừng hoạt động trong thời gian ngắn, trước đây người lao động tại các cơ sở kinh doanh phải nghỉ phép cùng nhau. Để cho vận dụng dễ dàng hơn sẽ nới lỏng đối tượng nghỉ phép tại các mỗi cửa hàng, cở sở hoặc các phòng ban trong văn phòng. Chúng tôi sẽ làm cho việc sử dụng dễ dàng hơn bằng cách giảm thiểu, ví dụ như đình chỉ công việc tại mỗi bộ phận hoặc cửa hàng trong văn phòng kinh doanh.
③ Chế độ cấn trừ thời gian làm thêm tạm dừng trong thời gian này.
Hiện thời tạm dừng việc thanh toán (cấn trừ làm thêm) bằng cách cần trừ thời gian làm thêm của người lao động từ trợ cấp nghỉ việc tạm thời.

【Ví dụ vận dụng nới lỏng điều kiện tạm ngừng kinh doanh trong thời gian ngắn】

① Cho phép đóng cửa đồng thời các từng bộ phận phòng ban độc lập trong thời gian ngắn
(Ví dụ:chỉ tạm ngừng kinh doanh ngắn hạn đối với cửa hàng có số lượng khách hàng giảm, tạm ngừng hoạt động trong thời gian ngắn đối với mỗi dây chuyền sản xuất)
② Có thể nghỉ tạm thời trong thời gian ngắn trừ những người có công việc cần thiết phải 24/24
(Ví dụ:nghỉ tạm thời trong thời gian ngắn ngoại trừ các nhà quản lý cơ sở khách sạn)
③ Cho phép người lao động làm chung ca được nghỉ ngắn hạn trong cùng một múi giờ.
(Ví dụ:thay đổi 3 ca 8 tiếng thành 4 ca 6 tiếng, thời gian tạm nghỉ trong thời gian ngắn là 2 tiếng. )

【Ví dụ về vận dụng mở rộng giáo dục và đào tạo】

・ Trước đây không thể làm việc vào ngày đào tạo, nhưng giờ có thể làm việc nửa ngày và đào tạo nửa ngày.
(※Trong trường hợp đào tạo nửa ngày thì số tiền bổ sung là một nửa)
・Từ quan điểm của việc phòng chống bệnh truyền nhiễm lan rộng, trường hợp đào tạo được thực hiện tại nhà cũng được xem là đối tượng được nhận hỗ trợ.
※Trong trường hợp có vần đề không rõ về đối tượng được nhận trợ cấp giáo dục và đào tạo xin vui lòng liên hệ phòng lao động trước khi thực hiện để được tư vấn.

Ngừng hoạt động trong thời gian đối ứng khẩn cấp

thông tin liên quan virus corona ở nhật bản